Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Talon Na Balon z siedzibą w Wadowicach  przy ul. Sportowców 22, 34-100 Wadowice. Numer NIP: 551 261 86 45, prowadzącą sprzedaż baloników oraz torebek foliowych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.talonnabalon.pl
b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej TalonNaBalon.
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Każda osoba składająca zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zwana dalej Klientem) bądź na Allegro jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
e) Podczas dokonywania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

2. Polityka ochrony prywatności
a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

 

3. Przedmiot działalności
a) Przedmiotem działalności strony internetowej Talon Na Balon jest sprzedaż balonów włoskiego producenta Gemar Balloons oraz toreb foliowych za pośrednictwem Internetu.

 

4. Dostawa
a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz krajów UE  i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
c) Talon Na Balon nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
d) Termin realizacji złożonych zamówień to 48 godzin w przypadku balonów. W przypadku toreb foliowych do 30 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Talon Na Balon.

 

5. Wady, zwroty
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Talon Na Balon zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
b) Talon Na Balon nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Talon Na balon dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.
d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

 

6. Zakończenie
a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.